Windows KMS 激活服务器

人浏览 / 人评论
# Windows KMS 激活服务器 ## 激活 ``` slmgr.vbs -upk slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX #注意!!不同系统版本这里的激活码不一样,请往下翻寻找表格! slmgr.vbs -skms kms.admxj.cn #(这是我的kms域名,如果你自己的已搭建好,可以输入你的域名或者ip) slmgr.vbs -ato slmgr.vbs -dlv ``` ## 附表:各操作系统 KMS 激活方式所对应的激活码 * Windows 10 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | | --------------------------------- | ----------------------------- | | Windows 10 专业版 | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX | | Windows 10 Professional N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 | | Windows 10 企业版 | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 | | Windows 10 企业 N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 | | Windows 10 教育 | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 | | Windows 10 教育 N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ | | Windows 10 企业版 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 | | Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ | | Windows 10 企业 2016 LTSB | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ | | Windows 10 企业 2016 LTSB N | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 | * Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | |:--------------------------------- | ----------------------------- | | Windows 8.1 专业版 | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 | | Windows 8.1 专业版 | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY | | Windows 8.1 企业版 | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 | | Windows 8.1 企业 N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW | | Windows Server 2012 R2 服务器标准 | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX | | Windows Server 2012 R2 数据中心 | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 | | Windows Server 2012 R2 要点 | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM | | -------------------------------- | ----------------------------- | * Windows Server 2012 和 Windows 8 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | |:--------------------------------------- | ----------------------------- | | Windows 8 专业版 | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 | | Windows 8 Professional N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ | | Windows 8 企业版 | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 | | Windows 8 企业 N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT | | Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 | | Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY | | Windows Server 2012 单一语言 | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ | | Windows Server 2012 具体国家 | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP | | Windows Server 2012 服务器标准 | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 | | Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ | | Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G | | Windows Server 2012 数据中心 | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P | * Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | |:------------------------------------------------- | ------------------------------ | | Windows 7 专业版 | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 | | Windows 7 专业版 | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG | | Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX | | Windows 7 企业版 | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH | | Windows 7 企业 N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ | | Windows 7 企业 E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 | | Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 | | Windows Server 2008 R2 HPC 版 | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX | | Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34,R7VHC | | Windows Server 2008 R2 企业版 | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y | | Windows Server 2008 R2 数据中心 | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 | | Windows Server 2008 R2(用于基于 Itanium 的系统) | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V | * Windows Vista 和 Windows Server 2008 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | |:---------------------------------------------- | ----------------------------- | | Windows Vista Business | YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 | | Windows Vista Business N | HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT | | Windows Vista 企业版 | VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV | | Windows Vista 企业 N | VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV | | Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D | | Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 | | 没有 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Standard | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ | | Windows Server 2008 企业版 | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V | | 没有 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Enterprise | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG | | Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP | | Windows Server 2008 数据中心 | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 | | 没有 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心 | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC | | Windows Server 2008(用于基于 Itanium 的系统) | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK | * Windows Server 2016 | 操作系统版本 | KMS 客户端设置密钥 | |:------------------------------ | ----------------------------- | | Windows Server 2016 数据中心 | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG | | Windows Server 2016 标准 | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY | | Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |